دانلود آهنگ جدید

پویا بیاتی

28

پویا بیاتی متولد 3 آبان 1365 کنگاور کرمانشاه، خواننده است.
فارغ التحصیل لیسانس رشته زبان و ادبیات فارسی است، نام اصلی اش امیر مسعود بیاتی فر فرزند دوم خانواده شش نفری است، دو برادر و یک خواهر دارد، و پدر و مادرش اهل تویسرکان همدان هستند.

آهنگهای پویا بیاتی

پویا بیاتیآرام بخش

دانلود آهنگ جدید پویا بیاتی به نام آرام بخش

پویا بیاتی رضا جان

دانلود آهنگ پویا بیاتی به نام رضا جان

پویا بیاتیبمب

دانلود آهنگ پویا بیاتی به نام بمب

پویا بیاتیکاش

دانلود آهنگ جدید پویا بیاتی به نام کاش

پویا بیاتی کامتو شیرین کن

دانلود آهنگ جدید پویا بیاتی به نام کامتو شیرین کن

پویا بیاتی بی نظیر

دانلود آهنگ جدید پویا بیاتی به نام بی نظیر

پویا بیاتیسادگی کردم

دانلود آهنگ جدید پویا بیاتی به نام سادگی کردم

پویا بیاتیفراق

دانلود آهنگ جدید پویا بیاتی به نام فراق

پویا بیاتیخاص

دانلود آهنگ جدید پویا بیاتی به نام خاص

پویا بیاتیمجنون

دانلود آهنگ جدید پویا بیاتی به نام مجنون

پویا بیاتیلیلی

دانلود آهنگ جدید پویا بیاتی به نام لیلی

پویا بیاتیوطن

دانلود آهنگ جدید پویا بیاتی به نام وطن

پویا بیاتیدلربا

دانلود آهنگ پویا بیاتی به نام دلربا

پویا بیاتیاسیر

دانلود آهنگ پویا بیاتی به نام اسیر

پویا بیاتیعاشق

دانلود آهنگ پویا بیاتی به نام عاشق

پویا بیاتی313

دانلود آهنگ پویا بیاتی به نام سیصد و سیزده

پویا بیاتیماه ترین

دانلود آهنگ پویا بیاتی به نام ماه ترین

پویا بیاتیمخصوص

دانلود آهنگ پویا بیاتی به نام مخصوص

پویا بیاتیخواستم بگم

دانلود آهنگ پویا بیاتی به نام خواستم بگم

پویا بیاتیخودمونیم

دانلود آهنگ پویا بیاتی به نام خودمونیم

پویا بیاتیمهر مادری

دانلود آهنگ پویا بیاتی به نام مهر مادری

پویا بیاتیفاز عسل

دانلود آهنگ پویا بیاتی به نام فاز عسل

پویا بیاتیتو فقط باش

دانلود آهنگ پویا بیاتی به نام تو فقط باش

پویا بیاتیبیقرار

دانلود آهنگ پویا بیاتی به نام بیقرار

پویا بیاتینامه

دانلود آهنگ جدید پویا بیاتی به نام نامه

پویا بیاتیاشتیاق

دانلود آهنگ جدید پویا بیاتی به نام اشتیاق

پویا بیاتیدیوونتم

دانلود آهنگ پویا بیاتی به نام دیوونتم

پویا بیاتیخبر خوب

دانلود آهنگ پویا بیاتی به نام خبر خوب